អ្នកគ្រូ សុខ នាង

អ្នកគ្រូ សុខ នាង មានទីកន្លែងកំណើតស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ ០៣ រាជធានីភ្នំពេញ។ អ្នកគ្រូ ប្រលងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទទួលបានជោគជ័យនាឆ្នាំ ១៩៨៨។ អ្នកគ្រូ បានបន្ដការសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ ឯកទេសជីវវទ្យា ជំនាន់ទី ០៩ (១៩៨៨ ដល់ ១៩៩២)។ បច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូ សុខ​​ នាង ជាសាស្ដ្រាចារ្យ ​ជីវវិទ្យា នៃវិទ្យាល័យ ទួលទំពូង។