លោកគ្រូ ខេង គិមស្រ៊ាង

លោកគ្រូ ខេង គិមស្រ៊ាង មានស្រុកកំណើតស្ថិតនៅស្រុក កំពង់សៀម ខេត្ដ កំពង់ចាម។ លោកគ្រូ បានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទទួលបានជោគជ័យនាឆ្នាំ ១៩៧៤។ លោកគ្រូ ចាប់ផ្ដើមចូលបង្រៀនក្នុងឆ្នាំ ១៩៨២។ លោកគ្រូ ខេង គិមស្រ៊ាង ជាអអីតសាស្ដ្រាចារ្យនៃ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ។